Οδηγίες υποβολής Εργασιών

Υποβολή περιλήψεων – Παράταση

Η δομή της περίληψης των εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω με έντονη γραφή (bold):

Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις κλειδιά 

  • Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις συμπεριλαμβανομένου του τίτλου και  των λέξεων κλειδιά
  • Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 12 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση
  • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση
  •  Ακολούθως να αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων (όνομα ολογράφως και ακολούθως το επώνυμο) με υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.

Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να σταλεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συνεδρίου. Οι περιλήψεις που θα υποβάλλονται με email ή με fax δεν θα γίνονται δεκτές.
Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή απαιτείται η εγγραφή (δικαίωμα συµµετοχής) τουλάχιστον ενός (1) εκ των συγγραφέων.

Η αποδοχή ή µη της εργασίας σας από την Επιστημονική Επιτροπή θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας µέχρι 20 Απριλίου 2023.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 15 Απριλίου 2023.

Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα βραβευτούν!